Produktkatalog 2011
64Seiten

{{requestButtons}}

Katalogauszüge

Produktkatalog 2011 - 1

Katalog Produktów Product catalogue Produktkatalog Catalogue Produits Êàòàëîã ïðîäóêòî 2011

Katalog auf Seite 1 öffnen
Produktkatalog 2011 - 3

Druk: Gdañsk, Luty 2011 | Printed: Gdansk, February 2011 | Druck: Gdañsk, Februar 2011 | Imprimé à Gdañsk, février 2011 | Ïå÷àòü: Ãäàíüñê, ôåâðàëü 2011 Katalog Produktów Product catalogue 2010 Produktkatalog 2010 Catalogue Produits 2010 Êàòàëîã ïðîäóêòîâ 2010 2011

Katalog auf Seite 3 öffnen
Produktkatalog 2011 - 6

Grzejniki Radiators | Heizkörper | Radiateurs | Pàäèàòîðû U¿ytecznoœæ w codziennoœci. Wyobra¿enie o grzejnikach odwracamy „do góry nogami”. Stawiamy na ci¹g³e d¹¿enie do doskona³oœci. Zwracamy szczególn¹ uwagê na aspekty u¿ytkowe i estetyczne naszych produktów, dbaj¹c o nieustanny dialog z Klientem. W tym celu podejmujemy wspó³pracê ze znanymi projektantami wnêtrz. Dostarczamy na rynek produkty wysokiej jakoœci, które przyczyniaj¹ siê do poprawy komfortu ¿ycia. Everyday usefulness. We turn the idea about radiators “upside down”. Our company continuously strives for perfection. In order to...

Katalog auf Seite 6 öffnen
Produktkatalog 2011 - 7

Fotografia i projekt wnêtrza | Photography and interior design Photos et projet d'intérieur | Ôîòîãðàôèÿ è ïðîåêò èíòåðüåðà: | Foto und Innendesign Lucyna Ko³odziejska Marlin; Silver Mat; Kolor | Colour | Farbe | Couleur | Öâeò: 1185 450 7

Katalog auf Seite 7 öffnen
Produktkatalog 2011 - 8

Cyklon Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: RAL 3027 494 1600 8 Design: Marek Kostykiewicz and Maja Zalewska

Katalog auf Seite 8 öffnen
Produktkatalog 2011 - 10

Cyklon – pion | vertical | Senkrecht vertical | âåðòèêàëüíàÿ Cyklon – poziom | horizontal | Waagerecht horizontal | ãîðèçîíòàëüíàÿ 10

Katalog auf Seite 10 öffnen
Produktkatalog 2011 - 11

410-580 1000-1600 dT=50°C 428-865 W 1600-1900 410-578 dT=50°C 738-1225 W Cyklon – pion vertical | Senkrecht vertical | âåðòèêàëüíàÿ Cyklon – poziom horizontal | Waagerecht horizontal | ãîðèçîíòàëüíàÿ Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: Sparkling Black 1600 495 Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: RAL 9016 495 1300 11

Katalog auf Seite 11 öffnen
Produktkatalog 2011 - 14

Angus – œciana dzia³owa | room divider | Trennwand | claustra | ðàçäåëèòåëüíàÿ ñòåíêà PO – œciana dzia³owa | room divider | Trennwand | claustra | ðàçäåëèòåëüíàÿ ñòåíêà Angus 14 GRZEJNIKI | RADIATORS | HEIZKÖRPER | RADIATEURS | PÀÄÈÀÒÎÐÛ

Katalog auf Seite 14 öffnen
Produktkatalog 2011 - 15

1140-1780 360-680 dT=50°C 439-1140 W 1140-1780 360-680 dT=50°C 439-1140 W 15 Angus Angus – œciana dzia³owa | room divider Trennwand | claustra ðàçäåëèòåëüíàÿ ñòåíêà PO – œciana dzia³owa room divider Trennwand | claustra ðàçäåëèòåëüíàÿ ñòåíêà 1545-1860 500-700 dT=50°C 821-1342 W GRZEJNIKI | RADIATORS | HEIZKÖRPER | RADIATEURS | PÀÄÈÀÒÎÐÛ Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: Heban 1620 600 Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: RAL 4010 1460 520 Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: RAL 9003 1545 500

Katalog auf Seite 15 öffnen
Produktkatalog 2011 - 16

rig T a Coul ur | Öâeò: Metall c Red e i 1700 4 80 Kolor | Colour | Farbe 16

Katalog auf Seite 16 öffnen
Produktkatalog 2011 - 18

12 Intra – z lustrem | with mirror | mit Spiegel | avec miroir | ñ çåðêàëîì Triga – pion | vertical | Senkrecht | vertical | âåðòèêàëüíàÿ Triga – poziom | horizontal | Waagerecht | horizontal | ãîðèçîíòàëüíàÿ GRZEJNIKI | RADIATORS | HEIZKÖRPER | RADIATEURS | PÀÄÈÀÒÎÐÛ 18

Katalog auf Seite 18 öffnen
Produktkatalog 2011 - 19

Intra – z lustrem | with mirror | mit Spiegel | avec miroir | ñ çåðêàëîì 19 Triga – pion vertical | Senkrecht vertical | âåðòèêàëüíàÿ 900-1700 380-680 dT=50°C 514-1704 W 560-610 480-1280 dT=50°C 399-1275 W 1700-1900 440-640 dT=50°C 615-1114 W 30 Triga – poziom horizontal | Waagerecht horizontal | ãîðèçîíòàëüíàÿ Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: Metallic Red 1700 480 Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: Metallic Stone 560 680 Kolor | Colour | Farbe Couleur | Öâeò: Metallic Black 1700 640 GRZEJNIKI | RADIATORS | HEIZKÖRPER | RADIATEURS | PÀÄÈÀÒÎÐÛ Wieszak Tip Hanger Tip Handtuchhalter...

Katalog auf Seite 19 öffnen

Alle Kataloge und technischen Broschüren von Terma Sp. z o.o.

 1. WARP ROOM

  21 Seiten

 2. BART RADIATOR

  8 Seiten

 3. 2018 Colours

  6 Seiten

Archivierte Kataloge

 1. Catalogue 2012

  328 Seiten